ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 20 Лютого 2017 року.

Перейти вниз

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 20 Лютого 2017 року.

Сообщение  Admin в Пт Янв 20, 2017 2:34 pm

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 01294469;  місцезнаходження: вул. Перша ливарна, буд.17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться «20» лютого 2017 року об 11год.00 хв.
за адресою: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, буд.17,  у кабінеті Директора Товариства.
Позачергові Загальні збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової ради Товариства
(Протокол№1 від 12.01.2017 р.)
Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів відбудеться за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в день іх проведення з 10год.00хв.  до 10год. 45хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах  акціонерів Товариства  - станом на 24-00 годину «14» лютого 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних Зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
4. Скасування Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ», Положення   « Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ».
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень  Ревізора Товариства.

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень  Директора Товариства.

8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.


Проект рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:
Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
1.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства обраних черговими Загальними зборами акціонерів 21 квітня 2015 року.
1.2. Обрати членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства у складі:
1)Бакланову Юлію Олександрівну;
2)Маміч Ірину Олександрівну;
3) Окунєву Марію Анатоліївну.
1.3. Припинити повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМО "Запоріжжя" та передачі Товариству для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

1.4. Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів:
- час на доповідь - 5 хвилин;
- час на запитання - 2 хвилини;
- час на відповіді  - 5 хвилин;
- запитання подаються до Голови позачергових Загальних зборів в письмовій формі;
голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:
2.1. Обрати Головою Зборів Хитрика Максима Віталійовича.
2.2. Обрати Секретарем Овчаренко Ольгу Володимирівну.
Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:
3.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ "ТМО "Запоріжжя" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
3.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ТМО "Запоріжжя".
3.3. Уповноважити Голову позачергових   Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції.
3.4. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства скасувати:
- Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»;
-  Положення   « Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ».
Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:
5.1.  Достроково припинити з 20 лютого 2017 року  повноваження діючих (на момент проведення позачергових   Загальних зборів акціонерів) членів Наглядової ради Товариства у складі:
Голова Наглядової ради: Хитрик Максим Віталійович;
Члени Наглядової Ради:  Новак Наталія Володимирівна;
                                  Мішок Сергій Миколайович;
                                  Алипова Марія Володимирівна.
Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:
6.1. Достроково  припинити з 20 лютого 2017 року  повноваження діючого  (на момент проведення позачергових   Загальних зборів акціонерів)  Ревізора Товариства:
Овчаренко Ольга Володимирівна.
Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:
7.1. Достроково  припинити з 20 лютого 2017 року  повноваження діючого  (на момент проведення позачергових   Загальних зборів акціонерів)  Директора Товариства Буштрука Ігоря Анатолійовича.
7.2. Розірвати з 20 лютого 2017 року контракт з Директором ПрАТ "ТМО "Запоріжжя" Буштруком Ігорем Анатолійовичем.
Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:
8. Встановити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.
Питання №9 проекту порядку денного:
9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання №10 проекту порядку денного:
10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та  членами Наглядової ради Товариства.
10.2.  Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
10.3. Уповноважити  Голову позачергових   Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому Законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові  договори між  ПрАТ "ТМО "Запоріжжя" та членами Наглядової ради Товариства.

Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера. Довіреній особі акціонера також необхідно мати дорученням на право участі у зборах, оформлену відповідно з вимогами чинного законодавства України.
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть кожного робочого дня з 13.00 години до 16.00 години за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна (Червоногвардійська), 17, приймальна директора товариства і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з документами – директор Буштрук Ігор Анатолійович. Телефон для довідок: 061 2187301, 2187293         Наглядова рада  ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»

Проект Статуту ПрАТ "ТМО "Запоріжжя" https://drive.google.com/file/d/0BzXUsCt0BxeDYTBhZW5OTVN0a0tTTmNBczdVajFYdFVqYTdj/view?usp=sharing
Договір з Членом Наглядової ради ПрАТ "ТМО "Запоріжжя"https://drive.google.com/file/d/0BzXUsCt0BxeDWWx0YXVZNnltUlU/view?usp=sharing


Керуючись протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «ТМО «Запоріжжя»» від 03.02.2017 № 2,  проект рішення з питання № 1 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства («1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних Зборів  Товариства»), який затверджений на засіданні Наглядової ради 12.01.2017 (Протокол № 1), викласти в новій редакції:
«1.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства обраних черговими Загальними зборами акціонерів 21 квітня 2015 року.
1.2. Для надання роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТМО «Запоріжжя»,  
обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме:
Бакланова Юлія Олександрівна,  Маміч Ірина Олександрівна, Окунєва Марія Анатоліївна.
1.3. Припинити повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТМО «Запоріжжя» та передачі Товариству для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.
1.4. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів:
- час на доповідь -  5 хвилин;
- час на запитання   -  2 хвилини;
- час на відповіді -   5 хвилин;
- запитання подаються до Голови позачергових Загальних зборів в письмовій формі;
- голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
1.5. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме бюлетені для голосування засвідчуються шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.»

Бюлетень для голосування за питаннями 1-5https://drive.google.com/open?id=0BzXUsCt0BxeDc0hpLTBMcXhscTg
Бюлетень для голосування за питаннями 6-10https://drive.google.com/open?id=0BzXUsCt0BxeDdWJCRmxNRE1nT1U
Наглядова рада  ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»
Бюлетень для голосування 9 https://drive.google.com/file/d/0BzXUsCt0BxeDbVE2cHQ1Q09nZ1U/view?usp=sharing
Збори відбулися.
По всім питанням рішення прийняті, Голосувало "За" -100%.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения