Особлива інформація: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 10.11. 2017р.

Перейти вниз

Особлива інформація: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 10.11. 2017р.

Сообщение  Admin в Пт Ноя 17, 2017 3:31 pm

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Корепiн Дмитро Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69002, м. Запорiжжя, вул. Перша ливарна, 17
4. Код за ЄДРПОУ
01294469
5. Міжміський код та телефон, факс
0612282701 0612282701
6. Електронна поштова адреса
zaotmo@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у  217 (2722) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 15.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://zaotmo.profiforum.ru в мережі Інтернет 17.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення
1                            2                                                                3                                         4
1                  10.11.2017                                   Загальнi збори акцiонерiв                     Перетворення

Зміст інформації:
10.11.2017 Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Причиною прийняття зазначеного рiшення є неможливiсть ведення господарської дiяльностi згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». Результати голосування щодо зазначеного рiшення: "за" – 2869 голосiв, "проти" - 0 голосiв. Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя", розмiр статутного капiталу 374 089,38 грн. Згiдно ч. 5 ст. 58 Господарського кодексу України до правонаступника переходять усi майновi права i обов'язки Товариства. Акцiї Товариства конвертуються в частки Правонаступника та розподiляються серед його учасникiв. Коефiцiєнт конвертацiї 1:1, тобто 1 акцiя номiнальною вартiстю 128,73 грн. дорiвнює 1 частцi, одна частка дорiвнює 128,73 грн. у статутному капiталi Правонаступника, у зв’язку з чим виплата грошових компенсацiй акцiонерам не здiйснюється. Не пiдлягають конвертацiї акцiї Товариства, власниками яких є акцiонери, якi звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцiй та якi мають таке право, а також акцiї викупленi Товариством, якi на дату прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення не проданi та/або не анульованi вiдповiдно до законодавства. Такi акцiї пiдлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР. Розподiл часток Правонаступника вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi Товариства.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения