Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 10.11.2017р.

Перейти вниз

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 10.11.2017р.

Сообщение  Admin в Пт Ноя 17, 2017 3:24 pm

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова комiсiї з реорганiзацiї Корепiн Дмитро Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.11.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69002, м. Запорiжжя, вул. Перша ливарна, 17
4. Код за ЄДРПОУ
01294469
5. Міжміський код та телефон, факс
0612282701 0612282701
6. Електронна поштова адреса
zaotmo@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 218(2723) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 16.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://zaotmo.profiforum.ru в мережі Інтернет 17.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.11.2017 припинено повноваження Генеральний директор Корепiн Дмитро Олександрович д/н д/н
д/н 0.0
Зміст інформації:
10.11.2017 Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та призначення комiсiї з реорганiзацiї, у зв'язку iз чим, у вiдповiдностi до ч.4 ст. 105 Цивiльного кодексу Украни, припинено повноваження Генерального директора Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 6 мiсяцiв. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться, оскiльки особою не надано згоди на розкриття цiєї iнформацiї.
10.11.2017 обрано Голова комiсiї з реорганiзацiї Корепiн Дмитро Олександрович д/н д/н
д/н 0.0
Зміст інформації:
10.11.2017 Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та призначення комiсiї з реорганiзацiї, у зв'язку iз чим особу призначено на цю посаду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Cтрок, на який призначено особу невизначено. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посади, якi ця особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: в.о.директора, директор, генеральний директор. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться, оскiльки особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
10.11.2017 обрано Член комiсiї з реорганiзацiї Бадигiна Тетяна Вячеславiвна д/н д/н
д/н 0.0
Зміст інформації:
10.11.2017 Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та призначення комiсiї з реорганiзацiї, у зв'язку iз чим особу призначено на цю посаду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Cтрок, на який призначено особу невизначено. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посади, якi ця особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор, головний бухгалтер. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться, оскiльки особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
10.11.2017 обрано Член комiсiї з реорганiзацiї Тiмакова Вiкторiя Вiкторiвна д/н д/н
д/н 0.0
Зміст інформації:
10.11.2017 Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та призначення комiсiї з реорганiзацiї, у зв'язку iз чим особу призначено на цю посаду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Cтрок, на який призначено особу невизначено. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посади, якi ця особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться, оскiльки особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения