ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 10 Листопада 2017 року.

Перейти вниз

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 10 Листопада 2017 року.

Сообщение  Admin в Пт Окт 06, 2017 8:43 am

До уваги акціонерів!

Приватного акцiонерного товариства "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя" (надалі – Товариство), місцезнаходження: вул. Перша ливарна, 17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002, код за ЄДРПОУ 01294469

Наглядова рада повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. 10 листопада 2017 року за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет Генерального директора).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 06 листопада 2017 року.

перелік питань та проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:
1) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
проект рішення щодо питання порядку денного: обрати склад лічильної комісії у кількості 1 особа. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Голова Лічильної комісії Тімакова Вікторія Вікторівна.
Затвердити наступний регламент (порядок) проведення Зборів :
- голосування по всім питанням порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. По питаннях порядку денного на голосування ставляться  пропозиції та проекти рішень, які були надані з дотриманням вимог ч.1 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені Наглядовою радою Товариства;
- всі запитання, пропозиції, зауваження подаються у письмовій формі Секретарю Зборів, питання не включені до порядку денного на зборах не розглядаються, відповіді на запитання, пропозиції, зауваження надаються Головою зборів після оголошення підсумків голосування та закриття Зборів;
- розгляду питань порядку денного відбувається в наступному порядку: основна доповідь до 20 хвилин;
виступи до 5 хвилин; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з питання порядку денного до 5 хвилин.
2) найменування питання порядку денного: розгляд звіту Генерального Директора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду;

проект рішення щодо питання порядку денного: прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.
3) найменування питання порядку денного: розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік прийняття рішення за наслідками розгляду зазначеного звіту;

проект рішення щодо питання порядку денного: прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
4) найменування питання порядку денного: розгляд звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства;
проект рішення щодо питання порядку денного: прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізора за 2016 рік. Роботу Ревізора Товариства у 2016 році визнати задовільною.
5) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік;
проект рішення щодо питання порядку денного: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік
6) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про розподіл прибутку та затвердження розміру річних дивідендів;

проект рішення щодо питання порядку денного: Розподілити частину прибутку, одержаного Товариством за підсумками господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 80 002,18 грн. (вісімдесят тисяч дві гривні 18 копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 80 002,18 грн. (вісімдесят тисяч дві гривні 18 копійок), розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 27,53 грн. (двадцять сім гривень, 53 копійки).

Витрати та податки (збори), пов’язані з виплатою дивідендів акціонерам Товариства, утримуються Товариством із суми дивідендів, належних до сплати акціонеру. Розмір витрат, пов’язаних з виплатою дивідендів, визначається на рівні фактичних витрат, понесених Товариством у зв’язку з виплатою дивідендів акціонерам Товариства.

Відповідно до ч. 5 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» встановити, що виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам Товариства у наступному порядку.

Строк виплати дивідендів – з 11.11.2017 по 30.04.2018 (включно).

Виплата дивідендів акціонерам Товариства проводиться в наступному порядку:

А) акціонерам - працівникам Товариства – у порядку, передбаченому для виплати заробітної плати;

Б) акціонерам - фізичним особам:
- на рахунки, відкриті в установах банків - на підставі даних переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів або на підставі письмових заяв акціонерів, направлених на адресу Товариства в строк до 10.11.2017;
- шляхом видачі готівки через касу в робочі дні тижня за місцезнаходженням Товариства у порядку, визначеному виконавчим органом Товариства, за умови особистого звернення акціонера (його представника);
- поштовими переказами на підставі даних переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

В) акціонерам - юридичним особам:
- на рахунки, відкриті в установах банків, на підставі даних переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів або на підставі письмових заяв акціонерів, направлених на адресу Товариства до 10.11.2017;

Г) у випадку відсутності письмових звернень акціонерів до 10.11.2017 – за рішенням виконавчого органу Товариства у будь-якій з вищезазначених способів.

Форма виплати дивідендів – грошові кошти.
7) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ);
проект рішення щодо питання порядку денного: прийняти рішення про реорганізацію Приватного акцiонерного товариства "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя" шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя".

Додаткові відомості щодо реорганізації:
інформація про товариство, що реорганізовується:
повне найменування: Приватного акцiонерного товариства "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя";
місцезнаходження: вул. Перша ливарна, 17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002;
розмір статутного капіталу: 374 089,38 грн.;
ідентифікаційний код юридичної особи: 01294469;
форма реорганізації: перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;

інформація про товариства, що створюються під час реорганізації:

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Територiальне мiжгалузеве об'єднання "Запорiжжя" (надалі - Правонаступник);

місцезнаходження: вул. Перша ливарна, 17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002;

розмір статутного капіталу: оскільки на дату прийняття цього рішення у Товариства відсутні акції, що не підлягають обміну у відповідності до вимог абзацу 2 частини 4 статті 87 Закону України «Про акціонерні товариства», розмір статутного капіталу правонаступника складатиме 374 089,38 грн.
8) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження порядку, умов та плану перетворення Товариства у ТОВ;
проект рішення щодо питання порядку денного: прийняти рішення про затвердження наступного порядку та умов перетворення товариства у ТОВ.

Товариство протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення про припинення шляхом перетворення у ТОВ письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

Акціонери Товариства призначають комісію з реорганізації, голову цієї комісії та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

До комісії з реорганізації з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії з реорганізації, її члени  представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

Під час перетворення акції Товариства конвертуються в частки у статутному капіталі Правонаступника та розподіляються серед його засновників (учасників).

Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право відповідно до законодавства України.

Розподіл часток Правонаступника серед засновників (учасників) відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства.

Не підлягають конвертації акції Товариства, викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники ТОВ ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження його установчих документів і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

При перетворенні Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) ТОВ.

Прийняти рішення про затвердження наступного плану перетворення Товариства у ТОВ.

Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні.

Приватне акціонерне товариство "Територіальне міжгалузеве об'єднання "Запоріжжя", місцезнаходження: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,17, код за ЄДРПОУ 01294469, п/р 26002000004636 в Філія ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Запоріжжі, МФО 322313.

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам. Акції Товариства конвертуються в частки у статутному капіталі Правонаступника та розподіляються серед його засновників (учасників). Коефіцієнт конвертації 1:1, тобто 1 акція номінальною вартістю 128,73 грн. дорівнює 1 частці, одна частка дорівнює 128,73 грн. у статутному капiталi Правонаступника, у зв’язку з чим виплата грошових компенсацій акціонерам не здійснюється.

Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів. Відомості не наводяться у зв’язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск інших, крім акцій, цінних паперів.

Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

До складу посадових осіб Правонаступника після завершення перетворення планується обрати наступних осіб.

Виконавчий орган, одноосібний орган: Генеральний директор – Корепін Д.О.

Ревізор, одноосібний орган, до складу якого входить 1 особа: Опанасенко О.С.

Розмір винагороди що буде виплачуватись посадовим особам Правонаступника – на рівні існуючого розміру винагороди відповідних осіб, згідно штатного розкладу Товариства.
9) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі ТОВ;
проект рішення щодо питання порядку денного: прийняти рішення про затвердження наступного порядку та умов обміну акцій товариства на частки у статутному капіталі ТОВ.

Акції Товариства конвертуються в частки Правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
Розподіл часток Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства.

Не підлягають обміну акції Товариства, викуплені ним, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
10) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства;
проект рішення щодо питання порядку денного № 1: викуп акцій не здійснювати, оскільки, акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та проголосували "проти" прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом перетворення у ТОВ немає.
проект рішення щодо питання порядку денного № 2: здійснити викуп акцій в акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та проголосували "проти" прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом перетворення у ТОВ, в порядку визначеному законодавством України.
11) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про призначення комісії з реорганізації Товариства;
проект рішення щодо питання порядку денного: призначити комісію з реорганізації Товариства в наступному складі:

 1) Голова комісії з реорганізації – Корепін Дмитро Олександрович,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 3026901591, паспорт
серії СВ номер 032176, виданий 09.09.1999 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.;

  2) Член комісії з реорганізації – Бадигіна Тетяна Вячеславівна,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515406862, паспорт серії МК номер 189949, виданий 06.05.1996 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.;

  3) Член комісії з реорганізації – Тімакова Вікторія Вікторівна,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 2835513041, паспорт серії СВ номер 653374, виданий 13.02.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.
  12) найменування питання порядку денного: прийняття рішення про визначення строку та порядку заявлення вимог кредиторів до Товариства;
проект рішення щодо питання порядку денного: прийняти рішення про визначення наступного строку та порядку заявлення вимог кредиторів до товариства.

Кредитор Товариства, вимоги якого, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Для задоволення своїх вимог кредитори звертаються до Товариства  з письмовою заявою (на ім’я Голови комісії з реорганізації).

Заяви про задоволення вимог кредиторів приймаються на протязі двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом реорганізації (перетворення) у ТОВ, відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України.

Кожна окрема вимога  кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне  рішення, яке надсилається кредитору не пізніше  тридцяти днів з дня отримання Товариством вимоги кредитора. Рішення про припинення або дострокове виконання зобов’язань Товариством приймається комісією з реорганізації. Всі суперечності щодо припинення або дострокового виконання зобов’язань Товариством перед кредиторами вирішуються згідно законодавства України в судовому порядку.

Протягом 30 днів з дати прийняття Зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 9:15 до 9:45 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою місцезнаходження Товариства (кабінет бухгалтерії), у робочі дні тижня по вівторках та п’ятницях з 9:00 до 12:00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Головний бухгалтер Товариства Бадигiна Т.В.

Адреса веб-сайту, де розміщено інформацію, визначену п.5 -1 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://zaotmo.profiforum.ru.

Наглядова рада.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения