ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 28 Квітня 2017 року.

Перейти вниз

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 28 Квітня 2017 року.

Сообщение  Admin в Пн Мар 27, 2017 1:53 pm

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 01294469;  місцезнаходження: вул. Перша ливарна, буд.17, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна, 69002) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «28» квітня 2017 року об 11год.00 хв. за адресою: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, буд.17,  у кабінеті Генерального директора Товариства.
Чергові Загальні збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової ради Товариства (Прот.№4 від 24.03.2017 р.)
Реєстрація учасників чергових Загальних зборів відбудеться за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10год.00хв.  до 10год. 45хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах  акціонерів Товариства  - станом на 24-00 годину «24» квітня 2017 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження порядку проведення (регламенту) чергових Загальних Зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних Зборів Товариства.
3. Звіт Генерального директора ПрАТ ТМО «Запоріжжя» Корепіна Д.О. про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів товариства на 2017 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.
5. Затвердження   порядку  розподілу  прибутку  за 2016 рік,   термінів і порядку виплати дивідендів.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерам (представникам)  необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам  акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів, засвідченні належним чином.

З підготовленими документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожного робочого дня (з понеділка по п’ятницю) з 13.00 години до 16.00 години за місцезнаходженням Товариства: 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 17, приймальна Генерального директора товариства, а  в день проведення загальних зборів – за місцем  їх проведення.

Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Корепін Дмитро Олександрович. Телефон для довідок:  061 2187301, 2187293
  Адреса власної веб-сторінки   http//zaotmo.forumy.ua

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ
фінансово – господарської діяльності за 2016 рік
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ», (тис. грн.)


НАЙМЕНУВАННЯ                                 ПЕРІОД        
ПОКАЗНИКА                                звітний    попередній


Усього активів                              1516         1430
Основні засоби                              892          956
Довгострокові фінансові інвестиції   199          113
Запаси                                           61           63
Сумарна дебіторська заборгованість  27            22
Грошові кошти та їх еквівалент        256          185
Нерозподілений прибуток                -53          -89
Власний капітал                           1380         1340
Статутний капітал                          374           374
Довгострокові зобов’язання                -            -
Поточні зобов’язання                     136            90
Чистий прибуток (збиток)               120            82
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2906          2906
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -    -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -      -
Чисельність працівників на кінець періоду
( осіб)                                          11               12

     Наглядова рада  ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»
Опубліковано в  Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №59 від 28.03.2017р.


Проект рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

1. Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:
1.1. Для надання роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТМО «Запоріжжя»,  
обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме:
особа1, особа 2, особа3.
1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії чергових Загальних зборів Товариства після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТМО «Запоріжжя» та передачі Товариству для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.
1.3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових Загальних зборів акціонерів:
- час на доповідь -  5 хвилин;
- час на запитання   -  2 хвилини;
- час на відповіді -   5 хвилин;
- запитання подаються до Голови чергових Загальних зборів в письмовій формі;
- голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
1.4. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме бюлетені для голосування засвідчуються шляхом їх підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.»

2. Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

2.1. Обрати головою Зборів ____________(ПІБ особи)
2.2. Обрати секретарем ________________(ПІБ особи)

3. Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:

3.1. Звіт Генерального директора ПрАТ ТМО «Запоріжжя» Корепіна Д.О. про результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік прийняти до відома.
3.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства і фінансовий план  на 2017 рік.

4. Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:
Річну фінансову звітність Товариства  за 2016 рік затвердити.

5. Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:

5.1. Виплатити дивіденди в розмірі __________________грн. Термін і порядок виплати дивідендів згідно з чинним законодавством України.
5.2. _________________грн. залишити на потреби підприємства.


Загальні збори не відбулися за відсутністю кворуму.
Про дату, час, місце проведення повторних чергових загальних зборів буде повідомлено.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения