Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 21.02.2017р

Перейти вниз

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 21.02.2017р

Сообщение  Admin в Пт Фев 24, 2017 9:14 am

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Корепiн Дмитро Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.02.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАПОРIЖЖЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69002, м.Запорiжжя , вул.Червоногвардiйська, буд.17
4. Код за ЄДРПОУ
01294469
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)218-73-01 (061)218-73-01
6. Електронна поштова адреса
zaotmo@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.02.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 38(2543) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 24.02.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://zaotmo.profiforum.ru в мережі Інтернет 24.02.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.02.2017 обрано Голова Наглядової ради Зломинога Валерiй Михайлович д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа - член Наглядової ради Зломинога Валерiй Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду Голови Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 21.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник адвоката, начальник юридичного вiддiлу, помiчник мiського голови м. Запорiжжя, директор Департаменту правового забезпечення Запорiзької мiської ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Наглядова рада; причина прийняття рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - вакантнiсть посади; пiдстава обрання на посаду Голови Наглядової ради: Протокол Наглядової ради № 1 вiд 21.02.2017р.
21.02.2017 обрано Генеральний директор Корепiн Дмитро Олександрович д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Корепiн Дмитро Олександрович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 21.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: в.о.директора, директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 1 рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада Товариства, причина прийняття цього рiшення - вакантнiсть посади; пiдстави - Протокол Наглядової ради №2 вiд 21.02.2017р.

avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения