Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20.02.2017р

Перейти вниз

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20.02.2017р

Сообщение  Admin в Чт Фев 23, 2017 12:14 pm

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Корепiн Дмитро Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.02.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАПОРIЖЖЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69002, м.Запорiжжя , вул.Червоногвардiйська, буд.17
4. Код за ЄДРПОУ
01294469
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)218-73-01 (061)218-73-01
6. Електронна поштова адреса
zaotmo@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.02.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 37(2542) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 23.02.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://zaotmo.profiforum.ru в мережі Інтернет 23.02.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.02.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Хитрик Максим Вiталiйович д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Хитрик Максим Вiталiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 20.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 10 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 20.02.2017р. На посаду Голови Наглядової ради 20.02.2017 року нiкого не обрано.
20.02.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Алипова Марiя Володимирiвна ч д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Алипова Марiя Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 20.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 10 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 20.02.2017р.
20.02.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Новак Наталiя Володимирiвна д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Новак Наталiя Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 20.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 10 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 20.02.2017р.
20.02.2017 припинено повноваження Ревiзор Овчаренко Ольга Володимирiвна д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Ревiзор Овчаренко Ольга Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 20.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 10 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 20.02.2017р. Замiсть особи Ревiзора повноваження якого припинено нiкого не обрано.
20.02.2017 обрано Член Наглядової ради Зломинога Валерiй Михайлович д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Зломинога Валерiй Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 20.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник адвоката, начальник юридичного вiддiлу, помiчник мiського голови м.Запорiжжя, директор Департаменту правового забезпечення Запорiзької мiської ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави - Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.02.2017р.
20.02.2017 обрано Член Наглядової ради Забутний Олександр Павлович д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Забутний Олександр Павлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 20.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Запорiзький мiжрайонний природоохоронний прокурор, Запорiзький мiжрайонний прокурор з нагляду за додержанням законiв у природоохороннiй сферi, старший прокурор вiддiлу представництва iнтересiв громадян i держави в судi, прокурор Якимiвського району Запорiзької областi, помiчник Запорiзького мiського голови, директор Департаменту комунальної власностi та приватизацiї Запорiзької мiської Ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави - Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.02.2017р.
20.02.2017 обрано Член Наглядової ради Топчiй Iнна Федорiвна д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Топчiй Iнна Федорiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана, на посаду 20.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: економiст, провiдний економiст, начальник вiддiлу цiноутворення, заступник директора Департаменту економiчного розвитку Запорiзької мiської ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави - Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 20.02.2017р.
20.02.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Мiшок Сергiй Миколайович д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Мiшок Сергiй Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 20.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 10 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.02.2017р.
20.02.2017 припинено повноваження Директор Буштрук Iгор Анатолiйович д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Буштрук Iгор Анатолiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 20.02.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 7 рокiв 8 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв про дострокове припинення повноважень Директора Товариства; пiдстави: Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 20.02.2017р. На посаду Директора 20.02.2017 року нiкого не обрано.
Згiдно Статуту в новiй редакцiї, посаду Директора Товариства змiнено на посаду Генерального директора. Особливу iнформацiю пiдписав Генеральний директор Корепiн Дмитро Олександрович, якого було обрано на засiданнii Наглядової ради Товариства (Протокол №2 вiд 21.02.2017 року).
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения