ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 28 Квітня 2016 року. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Перейти вниз

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 28 Квітня 2016 року. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Сообщение  Admin в Чт Мар 24, 2016 12:01 pm

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАПОРIЖЖЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 69002 м.Запорiжжя вул.Червоногвардiйська, буд.17
4. Код за ЄДРПОУ 01294469
5. Міжміський код та телефон, факс (061)218-73-01 (061)218-73-01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(29.04.2016)
2. Повідомлення опубліковано у бюлетені "Цінні папери України" №82 від 05.05.2016р.
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://zaotmo.profiforum.ru в мережі Інтернет
                                                                    (адреса сторінки) 05.05. 2016р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

28.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Хитрик Максим Вiталiйович д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Хитрик Максим Вiталiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2016р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 28.04.2016р.

28.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Алипова Марiя Володимирiвна ч д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Алипова Марiя Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2016р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави - Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 28.04.2016р.
28.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Новак Наталiя Володимирiвна д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Новак Наталiя Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2016р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 28.04.2016р.
28.04.2016 припинено повноваження Ревiзор Овчаренко Ольга Володимирiвна д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Ревiзор Овчаренко Ольга Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2016р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Хитрик Максим Вiталiйович д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Хитрик Максим Вiталiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду члена Наглядової ради 28.04.2016р. загальними зборами акцiонерiв, на засiданнi Наглядової ради 28.04.2016р. особу обрано Головою Наглядової ради; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор комунального пiдприємства, начальник вiддiлу по роботi з житловим фондом, начальник управлiння приватизацiї департаменту комунальної власностi та приватизацiї, голова наглядової ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Загальнi збори акцiонерiв, орган, що прийняв рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Наглядова рада; причина прийняття рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради - переобрання складу Наглядової ради Товариства, причина прийняття рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - вакантнiсть посади; пiдстава обрання на посаду члена Наглядової ради - Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 28.04.2016р., пiдстава обрання на посаду Голови Наглядової ради: Протокол Наглядової ради № 3 вiд 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано Член Наглядової ради Алипова Марiя Володимирiвна д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Алипова Марiя Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.04.2016р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: юрисконсульт, головний спецiалiст-юристконсульт, член наглядової ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави - Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано Член Наглядової ради Новак Наталiя Володимирiвна д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Новак Наталiя Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.04.2016р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник головного економiчного управлiння,директор департаменту економiчного розвитку, член наглядової ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави - Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано Член Наглядової ради Мiшок Сергiй Миколайович д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Мiшок Сергiй Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.04.2016р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: в.о.генерального директора, заступник голови з соцiально-економiчних питань, директор, перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв мiської ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - переобрання складу Наглядової ради Товариства; пiдстави - Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 28.04.2016р.
28.04.2016 обрано Ревiзор Овчаренко Ольга Володимирiвна д/н д/н
д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа Ревiзор Овчаренко Ольга Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 28.04.2016р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер, головний спецiалiст, начальник вiддiлу, ревiзор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 рокiв. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - переобрання Ревiзора Товариства; пiдстави - Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 28.04.2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»
(код за ЄДРПОУ 01294469, місцезнаходження: 69002, м. Запоріжжя, вул.Червоногвардійська,буд.17)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2016 року о 11-05 годині  за адресою: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17, кабінет директора товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора ПрАТ ТМО «Запоріжжя» Буштрук І.А. про результати роботи Товариства за 2015 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів товариства на 2016 рік.
2. Звіт та висновки ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності дирекції Товариства за 2015 р. та їх затвердження.
3. Затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік.
4. Затвердження   порядку  розподілу  прибутку  за 2015 рік,   термінів і порядку виплати дивідендів.
5. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
8. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Про обрання Ревізора Товариства.
10.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом року з дня прийняття рішення.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10-00 до 10-45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2016 р на 24 годину.
Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера. Довіреній особі акціонера також необхідно мати дорученням на право участі у зборах, оформлену відповідно з вимогами чинного законодавства України.
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть кожного робочого дня з 13.00 години до 16.00 години за адресою: м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17, приймальна директора товариства і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з документами – директор Буштрук Ігор Анатолійович.
Рішення про скликання загальних чергових зборів приймалося Наглядовою радою товариства.
Телефон для довідок: 061 2187301
ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ
фінансово – господарської діяльності за 2015 рік
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»
(тис. грн.)


НАЙМЕНУВАННЯ
ПОКАЗНИКА
ПЕРІОД
звітний попередній
Усього активів 1430 1430
Основні засоби 956 900
Довгострокові фінансові інвестиції 113 96
Запаси 63 55
Сумарна дебіторська заборгованість 22 21
Грошові кошти та їх еквівалент 185 211
Нерозподілений прибуток -89 -108
Власний капітал 1340 1318
Статутний капітал 374 374
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 90 112
Чистий прибуток (збиток) 82 75
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2906 2906
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду
( осіб) 11 12


Наглядова рада  ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»

Інформацію опубліковано в виданні  Бюлетень "Цінні папери України", номер 55 від 28.03.2016.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения