ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 24.04. 2014. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Перейти вниз

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "ТМО "ЗАПОРІЖЖЯ" 24.04. 2014. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Сообщение  Admin в Пт Мар 14, 2014 9:38 am

Увага! Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здiйснення дii 19.06.2014р.
Дата розмiщення 20.06.2014р.
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства, протокол № 3 вiд 19.06.2014 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ЗВIЛЬНЕНО:
З посади директора – Буштрука Iгоря Анатолiйовича, фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0%. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. Звiльнення вiдбулось в зв'язку зi спливом строку контракту. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства, протокол № 3 вiд 19.06.2014 року вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду директора - Буштрука Iгоря Анатолiйовича, фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0%. Посади, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення – 5 рокiвПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»
(код за ЄДРПОУ 01294469, місцезнаходження: 69002, м.Запоріжжя, вул.Червоногвардійська,буд.17)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року о 11-05 годині  за адресою: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17, кабінет директора товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора ПрАТ ТМО «Запоріжжя» Буштрука І.А. про результати роботи Товариства за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів товариства на 2014 рік.
2. Звіт та висновки ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності дирекції Товариства за 2013 р. та їх затвердження.
3. Затвердження річної фінансової звітності за 2013 рік.
4. Затвердження   порядку  розподілу  прибутку  за 2013 рік,   термінів і порядку виплати дивідендів.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10-00 до 10-45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17.04.2014 р на 24 годину.
Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера. Довіреній особі акціонера також необхідно мати дорученням на право участі у зборах, оформлену відповідно з вимогами чинного законодавства України.
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть кожного робочого дня з 13.00 години до 16.00 години за адресою: м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17, приймальна директора товариства і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з документами – директор Буштрук Ігор Анатолійович.
Рішення про скликання загальних чергових зборів приймалося Наглядовою радою товариства.
Телефон для довідок: (061)2187301

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ
фінансово – господарської діяльності за 2013 рік
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»
(тис. грн.)


НАЙМЕНУВАННЯ
ПОКАЗНИКА
ПЕРІОД
звітний попередній
Усього активів 1393 1414
Основні засоби 940 843
Довгострокові фінансові інвестиції 80 74
Запаси 43 71
Сумарна дебіторська заборгованість 18 19
Грошові кошти та їх еквівалент 202 279
Нерозподілений прибуток -120 -124
Власний капітал 1303 1296
Статутний капітал 374 374
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 84 104
Чистий прибуток (збиток) 62 60
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2906 2906
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду
( осіб) 12 13
Дирекція ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»

Шановні акціонери! Черговими загальними зборами акціонерів, які відбулись 24.04.2014р. прийнято рішення про виплату дивідендів за 2013рік.


Акціонери – фізичні особи можуть отримати дивіденди в бухгалтерії підприємства в будні дні з 8.00 до 17.00. По питанням з отримання дивідендів звертайтесь за тф 218-73-01


Дирекція  ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения