ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 24 квітня 2013 року.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Перейти вниз

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 24 квітня 2013 року.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Сообщение  Admin в Вт Мар 19, 2013 12:40 pm

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата розміщення: 24.04.2013 14:35:00
Дата здійснення дії: 24.04.2013
Термінове повідомлення: Ні
Назва повідомлення:
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАПОРIЖЖЯ"
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАПОРIЖЖЯ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01294469
1.4 Місцезнаходження емітента 69002, м.Запорiжжя, вул.Червоногвардiйська, буд.17
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (061)2187301 (061)2187301
1.6 Електронна поштова адреса емітента zaotmo@gmail.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://zaotmo.profiforum.ru
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Посадова особа Член наглядової ради Донiна Наталiя Олегiвна звiльнена за рiшенням ЗЗА вiд 24.04.2013. Обгрунтування змiн - дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа Член наглядової ради Алипова Марiя Володимирiвна призначена за рiшенням ЗЗА вiд 24.04.2013. Обгрунтування змiн - у зв'язку iз вакантнiстю даної посади. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: юристконсульт, головний спецiалiст. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа Ревiзор Квятковський Михайло Анатолiйович звiльнена за рiшенням ЗЗА вiд 24.04.2013. Обгрунтування змiн - дострокове припинення повноважень (вiдкликання) ревiзора. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа Ревiзор Овчаренко Ольга Володимирiвна призначена за рiшенням ЗЗА вiд 24.04.2013. Обгунтування змiн - у зв'язку iз вакантнiстю даної посади. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер, головний спецiалiст, начальник вiддiлу. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
3. Підпис
Директор Буштрук Iгор Анатолiйович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Дирекція  ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»
(код за ЄДРПОУ 01294469, місцезнаходження: 69002, м.Запоріжжя, вул.Червоногвардійська,буд.17)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2013 року о 11-05 годині  за адресою: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17, кабінет директора товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора ПрАТ ТМО «Запоріжжя» Буштрука І.А. про результати роботи Товариства за 2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів товариства на 2013 рік.
2. Звіт та висновки ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності дирекції Товариства за 2012 р. та їх затвердження.
3. Затвердження річної фінансової звітності за 2012 рік.
4. Затвердження   порядку  розподілу  прибутку  за 2012 рік,   термінів і порядку виплати дивідендів.
5. Прийняття рішення про реорганізацію ПрАТ «ТМО «Запоріжжя» в ТОВ «ТМО «Запоріжжя».
6. Визначення персонального складу комісії по перетворенню ПрАТ в ТОВ.
7. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради та обрання нового складу наглядової ради ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ».
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень та переобрання ревізора ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ».

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10-00 до 10-45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18.04.2013 р на 24 годину.
Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера. Довіреній особі акціонера також необхідно мати дорученням на право участі у зборах, оформлену відповідно з вимогами чинного законодавства України.
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть кожного робочого дня з 13.00 години до 16.00 години за адресою: м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 17, приймальна директора товариства і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з документами – директор Буштрук Ігор Анатолійович.
Рішення про скликання загальних чергових зборів приймалося Наглядовою радою товариства.
Телефон для довідок: 061-2187301

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ
фінансово – господарської діяльності за 2012 рік
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»
(тис. грн.)


НАЙМЕНУВАННЯ
ПОКАЗНИКА
ПЕРІОД
звітний попередній
Усього активів 1414 1404
Основні засоби 843 774
Довгострокові фінансові інвестиції 74 71
Запаси 71 69
Сумарна дебіторська заборгованість 19 29
Грошові кошти та їх еквівалент 279 318
Нерозподілений прибуток -124 -97
Власний капітал 1296 1318
Статутний капітал 374 374
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 104 72
Чистий прибуток (збиток) 60 101
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2906 2906
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду
( осіб) 13 12


Дирекція  ПрАТ «ТМО «ЗАПОРІЖЖЯ»

Шановні акціонери! Черговими загальними зборами акціонерів, які відбулись 24.04.2013р. прийнято рішення про виплату дивідендів за 2012рік.


Акціонери – фізичні особи можуть отримати дивіденди в бухгалтерії підприємства в будні дні з 8.00 до 17.00. По питанням з отримання дивідендів звертайтесь за тф 218-73-01Для полного доступа к документам, акционерам необходимо зарегистрироваться на сайте и подать дирекции письменное заявление с указанием адреса электронной почты, с которой производилась регистрация и логина  для внесения в список акционеров для доступа к информации для акционеров
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 37
Дата регистрации : 2011-02-02

Посмотреть профиль http://zaotmo.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения